Complete List of ‘Noun’ That Starts With ‘X’

Here is a complete list of nouns that start with ‘X.’ There are 149 nouns in these tables starting with ‘X.’ As there are more than a hundred nouns, we have not provided a definition here. Please visit Merriam-Webster dictionary for a meaning.

Moreover, there are more than 600,000 English words. But, most of those words are no longer used in modern literature. For example, the Merriam-Webster dictionary recognizes only about 200,000 words. Out of those 200,000; around 90,000 words are nouns.

NounNoun
XX-ray
XanaduXancus
XanthamideXanthate
XanthationXanthene
XanthenylXanthidium
XanthinXanthine
XanthippeXanthism
XanthiumXanthocephalus
XanthocerasXanthochroism
XanthoconiteXanthoderm
XanthogenXanthogenate
XantholeucophoreXanthometer
XanthomonadXanthomonas
XanthoneXanthophore
XanthophyllXanthophyllite
XanthopurpurinXanthorhamnin
XanthorhizaXanthoria
XanthorrhoeaXanthosiderite
XanthosisXanthosoma
XanthoxeniteXanthoxyletin
XanthoxylinXarque
XatXebec
XemaXenacanthine
XeniaXenium
XenobiosisXenobiotic
XenoblastXenocryst
XenodiagnosisXenodocheionology
XenodocheumXenodochium
XenogamyXenogenesis
XenoglossyXenograft
XenolithXenomania
XenonXenophile
XenophobeXenophobia
XenophoraXenopithecus
XenorhynchusXenos
XenotimeXenotransplantation
XenylXer
XerafimXeranthemum
XeriscapeXerogel
XerographyXeromorph
XerophagyXerophthalmia
XerophyllumXerophyte
XerophytismXerophytization
XeroprintingXeroradiography
XerosereXerotherm
XerusXhosa
XiXimenia
XincaXincan
XiphiasXiphidiocercaria
XiphihumeralisXiphiplastron
XiphisternumXiphodon
XiphoidXiphophorus
XmasXoanon
XonotliteXu
XurelXylan
XylariaXyleborus
XylemXylene
XylenylXyleutes
XyliaXylidine
XylindeinXylitol
NounNoun
XylobalsamumXylocopa
XyloglyphyXylography
XyloketoseXylol
XylologyXylomancy
XylometerXylonite
XylophagaXylophone
XylopiaXyloporosis
XylopyrographyXyloquinone
XylorimbaXylose
XylosmaXylostroma
XylotileXylotomist
XylotomyXylotrya
XylyleneXyris
XystXystum
Xystus